Långåsen

Samråd om vindkraftsparken Långåsen

RWE Renewables Sweden AB planerar att söka nytt tillstånd för att bygga en vindpark vid Långåsen i Ånge kommun. RWE övertog projektet Långåsen av Nordex 2020. Det finns ett gällande tillstånd för 7 vindkraftverk med en maximal höjd av 190 m och en installerad effekt på totalt 17,5 MW sedan 2012. På grund av förseningar i processen med att ansluta vindkraftsparken till elnätet har projektet inte realiserats. Samtidigt har den tekniska utvecklingen av vindkraftverk sprungit iväg mot allt högre verk som utnyttjar vindens energiresurser betydligt effektivare och därmed producerar mer el.

RWE har haft ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §) mellan den 1 september till den 13 oktober. Syftet med samrådet är att informera om den planerade vindparken samt erbjuda myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med upplysningar och förslag (samrådsyttranden). Yttrandena kommer nu att sammanställas och redovisas med svar i samrådsredogörelsen i tillståndsansökan samt bidrar till att kommande miljökonsekvensbeskrivning får rätt innehåll. Den nya ansökan planeras att omfatta maximalt 7 verk med en maximal totalhöjd om 290 meter. Längre ner på denna sida kan du ta del av samrådsunderlaget.

 

Öppet hus onsdagen den 20 september 2023

Den 20 september var det öppet hus på Melanders Bystuga i Parteboda i Ånge. Materialet som fanns tillgängligt på det öppna huset finns att läsa längre ner den här sidan.

Samrådsunderlag

Via länkarna nedan nås samrådsunderlaget.

Samrådshandlingen

Samrådshandlingen i sin helhet

PM Ljud

Ljudanalys baserad på exempellayouten, samt kumulativa effekter.

PM Skuggor

Skugganalys baserad på exempellayouten, samt kumulativa effekter.

PM Synbarhet

Synbarhetsanalys baserad på exempellayouten, samt kumulativa effekter.

Fotomontage

Fotomontage från den planerade vindparken

Lokal värdebehållning

I samband med att vi projekterar och bygger vindkraftsparken ser vi gärna att lokala värden och nyttor skapas och bevaras – helt enkelt för att gynna de som bor nära vindkraften. Det gör vi som en del av vårt hållbarhetsarbete och vi är väldigt nyfikna på att höra vilka idéer och önskemål som finns i bygden.

Det kan till exempel vara för att bevara biologisk mångfald, kulturella arv så som kyrkostigen eller samarbeten med lokala industrier som har behov av energi. Har du idéer? Kontakta oss gärna och berätta vad du tycker är viktigt!

Du är välkommen att skicka information, synpunkter eller förslag till RWE:s projektledare Moa Rosén.

Projektledare Moa Rosén, RWE:
moa.rosen@rwe.com
Telefon: 073-020 47 03

Tillståndsprocessen för en vindpark

Även om det finns ett gällande tillstånd för en vindkraftspark vid Långåsen krävs det ett nytt tillstånd för att det ska vara möjligt att bygga och driva en anläggning med den senast tekniken. Det innebär att vi kommer att genomföra en ny samråds- och tillståndsprocess.

Tillstånd enligt miljöbalken

För att få bygga en vindpark krävs tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. I detta fall är det Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrland som prövar och fattar beslut om vindparken ska få tillstånd eller inte.

Tidig dialog

Det första steget i processen är den tidiga dialogen, där vi som vindkraftprojektör bjuder in närboende, fastighetsägare och andra intressenter för att berörda ska kunna lämna synpunkter och förslag. De uppgifter som kommer in kommer att användas för att till exempel bestämma vilka vidare undersökningar som vi behöver göra innan vi håller samråd.

Samråd

Nästa steg är att vi genomför samråd med de parter som berörs av vindparken. Det handlar om boende i närområdet, andra särskilt berörda, allmänheten, föreningar, organisationer och myndigheter. Vid samrådet, precis som i den tidiga dialogen, har intressenter möjlighet att lämna information och synpunkter. Den information och de synpunkter vi får in blir bland annat en del av underlaget för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för parken.

Miljökonsekvensbeskrivning

Som vindkraftprojektör ska vi ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, där vi identifierar och beskriver det intrång som vindparken kan antas innebära i området och vilken påverkan det kan ha på människor, djur, natur och miljö. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer innehålla resultaten från flera olika utredningar som vi genomför, bland annat:

  • Nollalternativ, exempelvis hur området och klimatet påverkas om vindparken inte byggs
  • Hur riksintressen och intressen som är skyddade enligt miljöbalken påverkas
  • Hur fåglar, fladdermöss, andra djur och natur påverkas 
  • Hur kulturmiljö och friluftsliv kan påverkas 
  • Hur landskapsbilden påverkas och hur parken kan uppfattas visuellt 
  • Hur ljud, hinderbelysning och skuggor kan uppfattas

När samråd och utredningar har genomförts och miljökonsekvensbeskrivningen är klar kan en tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Så här ser processen generellt ut när en vindpark ska ges tillstånd.

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimatnytta

Ånge, Sverige och hela världen ställer just nu om för att snabbt minska koldioxidutsläppen och mildra klimatpåverkan. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.

Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala och till lägst kostnad. För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med färre verk.

Ett enda modernt vindkraftverk i bra vindläge kan producera 25 000 000 kWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i cirka 5 000 villor. En ökad elproduktion på 25 GWh minskar utsläppen av koldioxid med cirka 15 000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 9 000 bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Fler arbetstillfällen

Etablering av en vindpark ger många nya arbetstillfällen i regionen. När parken byggs behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät och fundament. Till det kommer indirekta arbetstillfällen i serviceyrken som restaurang och logi. När vindparken är klar krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll under parkens livslängd, som brukar vara 25–30 år.

Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i. RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början.

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

Om RWE

RWE Renewables Sweden AB utvecklar, bygger och driver vindparker både till havs och på land. Vi bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället och bidra till att lösa klimatkrisen. Samtidigt vill vi skapa lokala nyttor i anslutning till alla våra vindparker.

I Sverige driver RWE 10 landbaserade parker och en havsbaserad vindpark, som tillsammans producerar el som räcker till cirka 100 000 hushåll. Utöver detta driver RWE ytterligare parker åt andra parter. För att fortsätta bygga ut förnybar energi i Sverige och Danmark har vi omkring 3 GW vindkraft under utveckling, med potentialen att uppfylla behovet av hushållsel för fler än 2 miljoner nordiska hushåll. Den svenska delen av RWE är sprunget ur E.ON Wind Sweden som RWE övertog 2018.

Globald är RWE ledande i omställningen till en grön energivärld, och planerar att investera 55 miljarder euro mellan 2024 och 2030, främst vindkraft på land och till havs, solkraft, batterilagring och vätgasproduktion.

Läs mer om RWE här.